امروز: شنبه 29 دی 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ

پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ دسته: پرسشنامه
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9

پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد


پرسشنامه سبکهای دفاعی((DSQ رفتار دفاعی را به وسیله ارزیابی تجربی مشتقات هشیار مکانیزمهای دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار میدهد ( سن مارتینی و همکاران، .(2004

این نسخه جدید به مراتب از کیفیت روانسنجی بهتری نسبت به نسخههای قبلی برخوردار بود. این ابزار دارای اعتبار بازآزمایی مطلوبی است.
پرسشنامه سبکهای دفاعی (DSQ) رفتار دفاعی را بهوسیله ارزیابی تجربی مشتقات هشیار مکانیزمهای دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار میدهد (سنمارتینی و همکاران، .(2004

این پرسشنامه براساس الگوی سلسله مراتبی دفاعها ساخته شده است. DSQ نخستین بار توسط باند و همکارانش به منظور بررسی مکانیزمهای دفاعی در افراد بهنجار و بیمار در سال 1983 تدوین گردید که 88 ماده را دربرمیگرفت و 24 مکانیزم را وارسی نمود (اندروز و همکاران 1993؛ موریس و مرکلباچ، 1996؛ هایاشی و همکاران، .(2004 باند و همکارانش با استفاده از روشهای تحلیل عاملی 4 سبک دفاعی را در سطح مکانیزمهای دفاعی مشخص کردند که این 4 سبک عبارتند از:

-1 سبک سازش نایافته
-2 سبک نحریف تصویر ذهنی

-3 سبک خود- قربانی
-4 سبک سازشیافته (سنمارتینی و همکاران، .(2004

آنها پس از تدوین این ابزار رابطه بین سبکهای دفاعی 4 گروه از اختلالات روانی (روانگسستگی، اختلالات عاطفی، اختلالات

اضطرابی و سایر اختلالات) را بررسی کردند. گروهی از افراد بهنجار نیز به همراه این بیماران مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج

مطالعات در تفکیک گروههای تحقیق از یکدیگر و نیز تفکیک افراد بهنجار و بیمار براساس سبکهای دفاعی چندان رضایتبخش

نبود. از آنرو آندروز و همکاران در 1989 با توجه به طبقهبندی DSM III-R و تعاریف ارایه شده در مورد مکانیزمهای دفاعی،

DSQ را مورد تجدیدنظر قرار دادند و در نهایت DSQ-72 را ساختند. این نسخه جدید 72 سؤالی 20 مکانیزمهای دفاعی را در سه سطح رشدیافته، روان آزرده و رشد نایافته مورد ارزیابی قرار میداد. نتایج بکارگیری این پرسشنامه حاکی از قدرت و نیرومندی آن در تفکیک گروههای مورد مطالعه بود. با این وجود ضعفهایی از جمله نابرابری مادههای مربوط به عاملها، نابرابری سؤآلهایی که هر مکانیزم را بررسی مینمود و شباهت پارهای از مادهها به نشانههای اختلال روانی در آن مشهود بود (به نقل از حیدرینسب، .(1385

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : پرسشنامه سبکهای دفاعی DSQ , پرسشنامه , سبکهای دفاعی DSQ , پرسشنامه سبکهای دفاعی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر